Pochopení signálních drah využívaných rostlinami pro přechod z fáze růstu do fáze kvetení a reprodukce je jedním z přínosů biologie na prahu 21. století. Byly nalezeny dva základní klíče – gen CONSTANS, který propojuje řízení květní indukce s vnitřními hodinami, a gen FT, jehož produkt se ukázal být dlouho hledaným florigenem. Ač jsou naše znalosti dosud kusé, lze říci, že tyto dva geny jsou osou složité regulační sítě. Ta je dále tvořena jemným předivem mnoha interakcí, které rostlinám umožňují vykvést v ten nejpříhodnější čas.

Understanding of the signal paths used by plants to transfer from the growing phase to the flowering and reproduction phase is one of the greatest contributions made by science at the beginning of the 21st century. Two basic keys have been found – the CONSTANS gene, which combines the regulation of flowering induction with an internal clock, and the FT gene, the product of which turned out to be the long-sought florigene. These two genes seem to be the axis of a complicated regulation network.