Sešlapávaná místa patří k běžným antropogenním stanovištím. Jsou vystavena častému a intenzivnímu narušování a jejich druhově chudá vegetace zahrnuje především dobře adaptované druhy. Na silně narušovaných místech převládají společenstva s druhy jednoletými, kdežto vytrvalé druhy se častěji vyskytují na méně narušovaných stanovištích. Kromě režimu disturbance se společenstva sešlapávaných půd liší nároky na vláhu, půdní reakci, množství živin apod. Některá v minulosti hojně rozšířená společenstva jsou dnes poměrně vzácná, ta s tužankou tvrdou (Sclerochloa dura) a vranožkou šupinatou (Coronopus squamatus) se dokonce řadí mezi ohrožená.

Trampled places are frequent anthropogenic habitats. They are exposed to frequent and intensive disturbances and their species-poor vegetation includes mainly well-adapted species. In heavily trampled habitats, plant communities dominated by annuals prevail, whereas perennial species occur more often in less disturbed places. Besides a disturbance regime, communities of trampled soils differ according to various ecological factors (e.g. moisture, soil reaction, nutrients etc.). Some communities characteristic of rural landscape have become rare, those with Sclerochloa dura and Coronopus squamatus are even endangered.