V průběhu poslední doby ledové a na začátku doby poledové se odehrávaly dramatické změny v globálním klimatu. Mezi důležité a zajímavé otázky současné paleoekologie patří nejen rekonstrukce a interpretace různých fází glaciální a raně postglaciální vegetace a klimaticky podmíněný vývoj společenstev, ale i vývoj vlivu člověka, který nakonec vedl ke vzniku kulturní krajiny.

Harrison S.P. & Prentice A.I. (2003): Climate and CO2 controls on global vegetation distribution at the last glacial maximum: Analysis based on palaeovegetation data, biome modelling and palaeoclimate simulations. Global Change Biology, 9: 983-1004.

Ložek V. (2004): Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. Ochrana přírody, 59: 1-9, 38-43, 71-78, 99-106, 169-175, 202-207.

Pelánková B. a kol. (2008 in press): The relationship of modern pollen spectra, vegetation and climate along a steppe-forest-tundra transition in the Western Sayan mts., southern siberia, explored by decision trees. The Holocene, 18.

Sádlo J. a kol. (2005): Krajina a revoluce. Malá Skála, Praha

Vera F.W.M. (2000): Grazing ecology and forest history. CABI Publishing, Wallingford

Walker, D.A. a kol. (2001) Calcium-rich tundra, wildlife, and the "Mammoth steppe". Quaternary Science Reviews, 20: 149-163.

Dramatic changes occurred in global climates during the last ice age and at the beginning of the Holocene. Reconstruction and interpretation of various stages of glacial and early postglacial vegetation, the climatically induced development of no-analog communities and human impact developments, which ultimately led to the evolution of the cultural landscape, are very important questions in palaeoecology.