Lokality nad horní hranicí lesa představují z hlediska diverzity vegetace jedno z nejzajímavějších prostředí v Evropě. S různou intenzitou se kombinuje zpravidla několik faktorů prostředí, takže na poměrně malých plochách můžeme sledovat velkou pestrost vegetačních typů. To platí především pro kary, ledovcem modelovaná údolí, kde existují příkré gradienty klimatických a substrátových podmínek. Článek přibližuje metody a výsledky studia těchto jevů na hoře Pop Ivan v Ukrajinských Karpatech.
Deyl M. (1940): Plants, soil and climate of Pop Ivan. Synecological study from Carpathian Ukraina. Opera botanica Čechica 2: 1–200

Houška J. (2008): Dynamika vývoje půdních vlastností v přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémech: srovnávací analýzy vybraných vlastností lesních půd. Nepublikovaný rukopis, doktorská disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta MZLU, Brno

Kricsfalusy V., Budnikov G. a Popov S. (2007): Modern state of protected areas in Subcarpathian Rus (Transcarpathia, Ukraine), suggested by Prof. A. Zlatník. In: Hrubá V. & Štykar J. (eds.), Geobiocenologie a její aplikace. Geobiocenologické spisy (Brno) 11: 177–181. Vyd. Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

Zlatník A., Korsuň F., Kočetov F. a Kseneman M. (1938): Prozkum přirozených lesů na Podkarpatské Rusi. Díl první. Sborník výzkumných ústavů zemědělských ČSR, svazek 152. Brno.

Localities above the timberline are some of the most interesting environments in Europe in terms of vegetation diversity. Several environmental factors combine here to different degrees of intensity, which results in a great diversity of vegetation types on a relatively small area. This phenomenon is typical mainly for glacial cirques – valleys shaped by glaciers – where sharp gradients of climatic and substrate conditions exist. The article deals with the methods and results of the study of such phenomena in the Ukrainian Carpathians.