Autor přibližuje různé typy sociálního parazitismu mravenců (dočasní paraziti, obligátní otrokáři, inkvilinní paraziti) na příkladu druhů a rodů známých v ČR (např. mravenec otrokář – Polyergus rufescens), jejich morfologických aj. adaptací a evolučních souvislostí.

The author presents various forms of ant social parasitism (temporary parasites, obligatory slavers, inquilinous parasites), using examples of species and genera known in the Czech Republic (e.g. the obligatory Slave-making Ant Polyergus rufescens), their morphological adaptations and evolutionary relations.