Přestože jsou znalosti o úloze a mechanismech působení malých RNA a RNA interference stále omezené, způsobil objev těchto RNA v oblasti molekulární biologie revoluci. Ukazuje se totiž, že RNA může plnit i regulační funkce, dříve připisované pouze proteinům. Regulaci genové exprese zabezpečuje na úrovni transkripce (pomocí restrukturace chromatinu), posttranskripčních úprav i translace.

Although we still have only limited knowledge of the functional mechanisms of small RNAs and their role, as well as RNA interference, the discovery of these RNAs has caused a revolution in molecular biology, as it has been found that RNA can also provide a regulation function, until recently known only in proteins. RNA regulates gene expression at the level of transcription (through chromatine restructuring), post-transcription modifications and translation.