30 let od vyhlášení CHKO Křivoklátsko lze tuto oblast prohlásit za botanicky nejpodrobněji prozkoumané území v České republice. Ačkoli fauna není tak soustavně prozkoumána jako flóra, množství nových poznatků svědčí o tom, že i po zoologické stránce patří Křivoklátsko mezi bohaté oblasti, kde se dosud udržela řada jinde vymizelých druhů. Intenzita výzkumu souvisí také s vyhlášením Křivoklátska jako biosférická rezervace v r. 1977, díky němuž se zde rozvíjí program Člověk a biosféra (MaB).

Kolbek J., Mladý F., Petříček V. a kol. (1999): Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko I. Mapy rozšíření cévnatých rostlin. 300 s., Praha.

Kolbek J. a kol. (1997): Potenciální přirozená vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko. 234 s., Academia Praha.

Kolbek J., Moravec J. (eds.) (1995): Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. – 12 listů, Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

Mašek J. a kol. (1996): Křivoklátsko. Geologická a přírodovědná mapa 1:50 000. ČGÚ, MŽP ČR, Správa CHKO Křivoklátsko.

Now that the Protected Landscape Area has been in existence for 30 years, the Křivoklát region can be described as the area of the Czech Republic which has undergone the most detailed botanical study. Although its fauna has not been studied as systematically as its flora, new discoveries provide proof that the Křivoklát area is one of the rich regions that has seen the survival of the entire range of animal species, considered extinct in other areas. The fact that the Křivoklát area was included in the list of UNESCO Biosphere Reserves in 1977 has contributed to the intensity of research.