Proces postupné přeměny planých rostlin na kulturní formy (domestikace) byl zprvu zřejmě neuvědomělý, teprve později se jednalo o cílený výběr semen z rostlin disponujících výhodnými vlastnostmi. Pomocí genetických metod byly identifikovány některé geny zodpovědné za domestikaci. Většina těchto znaků je podmíněna recesivními (tedy podřízenými) alelami genů, šlo tedy spíše o ztrátu či omezení projevu určité vlastnosti než o její vylepšení či získání. Příspěvek dokumentuje stav současného poznání genů zodpovědných za domestikační syndrom u vybraných rostlin a naznačuje výhledy do budoucnosti.

Plant Domestication from the Standpoint of Modern Genetics
The process of the gradual development of plants from wild to cultivated (domestication) was probably unintentional during the first phase and only later turned into the intentional selection of the seeds of plants with useful features. Some genes responsible for domestication have been identified using genetic methods. Most of these characteristics are due to recessive gene alleles, so the process is more likely to mean the loss or restriction of a certain feature rather than its acquisition or amelioration. The article describes the present state of knowledge on genes responsible for the domestication syndrome in selected plants.