Ekoton je přechodová zóna mezi dvěma definovanými společenstvy. Často bývá na ekotonu ve srovnání s okolními biotopy vyšší diverzita i pravděpodobnost odchycení bezobratlých živočichů běhajících po povrchu půdy (epigeon) do zemních pastí. To však může mít různé příčiny. Autoři studovali pohyb epigeonu na rozhraní mezi lužním lesem a vlhkou loukou. Pro většinu studovaných druhů představuje ekoton spíše jen rozhraní prostředí, než specializovaně vyhledávaný prostor.

An ecotone is a transition zone between two particular ecosystems. Compared with adjacent habitats, on the ecotone there is often higher species diversity, as well as higher likelihood for invertebrates inhabiting the layer above the soil surface (the epigeon) to be captured by pitfall traps. Nevertheless, the phenomenon can have various causes. The authors studied the epigeon’s movement within a floodplain forest/wet meadow interface. For most species examined, the ecotone is just an interface rather than a specially preferred space.