Schopnost rychlého klonálního šíření suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium) na odtěženém rašeliništi Soumarský most již od začátku ovlivňuje nastartovaný průběh sukcese. V odumírající středové části porostu se hromadí stařina a příznivější mikroklimatické i živinové poměry tu umožňují uchycování dalších druhů rostlin, pro které je čerstvě obnažená půda příliš extrémním prostředím.

The capacity for the rapid clonal spreading of Eriophorum angustifolium in the extracted peat bog of Soumarský most influences the development of succession from the very outset. In the dying central part of the peat bog the old plant remains accumulate and favourable microclimatic and nutrient conditions facilitate occupation by other plant species for which freshly bare land represents too extreme a locality.