V čeledi arekovitých (Arecaceae) nacházíme řadu zajímavých morfologických adaptací ke stanovištním podmínkám. Ve sféře kořenů patří k nejvýznamnějším chůdovité kořeny vznikající nejčastěji na podmáčených stanovištích jako opory kmene. Autor popisuje jejich vznik, anatomickou a morfologickou stavbu a přibližuje příklady na jihoamerických palmách rodů Socratea a Iriartea.

Numerous morphological adaptations to site conditions can be found in the Arecaceae family. With regard to its roots, among the most spectacular are prop roots. They are developed mostly in waterlogged sites to support the stem. The development of prop roots and their anatomical and morphological structure described in the article are demonstrated in the South-American palms of the genus Socratea and Iriartea.