Fotosyntetické organely eukaryot vznikly endosymbiózou, procesem, při kterém došlo k pohlcení fotosyntetické bakterie nebo eukaryotické řasy nefotosyntetickým eukaryotem. Tento jev měl za následek široké rozšíření fototrofie mezi eukaryoty z různých říší (Archaeplastida, Chromalveolata, Rhizaria, Excavata). Řada těchto organismů pak fotosyntézu v průběhu evoluce zase ztratila. Kromě zisku fotoautotrofie má endosymbióza zásadní důsledky pro mozaikovou skladbu genomu eukaryot a též pro získání nových vlastností a schopností.

Photosynthetic organelles in the eukaryotic cells were developed through endosymbiosis – the process during which a photosynthetic bacterium or an eukaryotic alga was swallowed by a non-photosynthetic eukaryote. As a result of this phenomenon, phototropism spread among eukaryotes of different kingdoms. However, many of these organisms lost photosynthesis during later evolution. Apart from gaining photoautotrophy, endosymbiosis has serious consequences for the mosaic composition of the eukaryotic genome and for its acquisition of new characteristics and abilities.