Současný výskyt druhů charakteristických pro různé geografické oblasti a s tak diametrálně protichůdnými ekologickými nároky na jediné lokalitě na znělcovém vrchu Klíč nedaleko Nového Boru je pozoruhodným jevem a dokládá jak velký význam lokality samé, tak v – širším kontextu – i velký význam zkoumaných biotopů pro ochranu biodiverzity. Skály a hlavně kamenité sutě mohou hostit druhy bezobratlých, které se v jiných biotopech téměř nevyskytují. V kamenitých sutích se může v teplotním gradientu mezi povrchem a hloubkou a horním a dolním okrajem suti vytvářet pestrá mozaika míst s nejrůznějšími mikroklimatickými poměry. Podmrzající kamenité sutě v relativně nízkých nadmořských výškách, na jejichž dolním okraji existuje pás studeného periglaciálního mikroklimatu, představují refugia, kde přežívají izolované populace chladnomilných druhů z období přelomu posledního glaciálu a časného postglaciálu i horské chladnomilné druhy. Naopak skalní stěny představují v krajině velmi teplá stanoviště a hostí teplomilné druhy bezobratlých živočichů ve vyšších nadmořských výškách. Oba tyto biotopy jsou proto významné pro celkovou rozmanitost krajiny.

The long-time cooling of the basal part along with the winter heating of the central and upper parts of the scree are the most specific microclimatic phenomena of the phonolite scree slope on Mt. Klíč, North Bohemia. Generally, the seepage of cold air from the permanently frozen (or undercooled) core can cause the formation of a very narrow strip or spots of a relict arctic microclimate at the lower margin of the scree slope. Such scree slopes can host geographically isolated populations of northern species and/or mountain invertebrate species. On the other hand, sun-exposed rocks create one of the warmest habitats within the landscape and can harbour isolated populations of thermophilous species at higher altitudes and latitudes.