Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera – Marsileaceae, Pteridophyta) je evropský endemit se zřetelným subatlantským rozšířením. V současné době je ohrožena a postupně vymírá na území celého svého areálu. Míčovka kulkonosná byla znovu objevena pro květenu České republiky po téměř 70 letech. Nová lokalita byla nalezena v roce 2007 na rybníce nedaleko Studené na úpatí Javořice na Českomoravské vrchovině (Ekrtová a kol. 2008). v Příspěvku jsou shrnuty poznatky o celkovém rozšíření druhu, rozšíření v ČR a ekologické nároky druhu.

Ambrož J. (1933): Pilularia globulifera L. v jižních Čechách. – Věda Přír., Praha, 14: 218−219.
Ambrož J. (1939): Květena obnažené půdy rybničné v oblasti třeboňské. − Sborn. Přírod. Klubu Jihlava, 2: 1−82.
Čelakovský L. (1868): Prodromus květeny české. Vol. 1 (p. 1−112). − Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Boehmen, Prag.
Čelakovský L. (1883): Prodromus květeny české. Vol. 4 (p. 677−944). – Arch. Přírod. Výzk. Čech, Praha.
Ekrtová E., Ekrt L., Košnar J., Zapomělová E. et Čejková A. (2008): Míčovka kulkonosná (Pilularia globulifera) znovu objevena v České republice. - Zpr. Čes. Bot. Společ. 43: 193-208.
Hrobař F. (1934): Nové naleziště Pilularia globulifera na Třeboňsku. – Věda Přír., Praha, 15: 246−247.

Pilwort (Pilularia globulifera – Marsileaceae, Pteridophyta) is a European endemic species with subatlantic distribution. At present, it is endangered and is gradually becoming extinct in the whole area of its natural distribution. Pilwort has been rediscovered in the Czech Republic after almost 70 years. The new locality was found at the base of Javořice hill in the Bohemian-Moravian Highlands in 2007. General information is presented on habitat, ecological preferences and distribution area.