Lužní lesy jsou v České republice rozšířeny v nivách vodních toků od nížin do hor; s výškovým limitem okolo 1 000 m n.m. Patří mezi ně rozmanité vegetační typy zahrnující tvrdé luhy s mohutnými duby, potoční luhy a prameništní olšiny, pobřežní vrbiny, ale také mokřadní olšiny, vázané vedle slepých ramen řek také na břehy a bezprostřední okolí rybníků. Proměnlivost a druhové složení lužních lesů v nivě určuje zejména záplavový režim, hladina podzemní vody a historický způsob obhospodařování.

Beneš J., Konvička M., Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V., Weidenhoffer Z. (eds.) (2002): Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II. SOM, Praha.
Douda J. (2008): Formalized classification of the vegetation of alder carr and floodplain forests in the Czech Republic. Preslia 80: 199–224.
Jeník J. (1980): Struktura slatinné olšiny (Carici elongatae-Alnetum) v regresivní fázi, In: Zbornik referatu z 3. zjazdu Slovenské Botanické Společnosti při SAV, Zvolen. SAV, Bratislava, pp. 53–57.
Pokorný P., Klimešová J., Klimeš L. (2000): Late Holocene history and vegetation dynamics of a floodplain alder carr: a case study from eastern Bohemia, Czech Republic. Folia Geobotanica 35: 43–58.
Sádlo J. (2000): Původ travinné vegetace slatin v Čechách: sukcese kontra cenogeneze. Preslia 72: 495–506.
Slavíková J. (1976): Rekonstrukce lužního lesa u Libice nad Cidlinou. Preslia 48: 42–46.
Vodka S., Konvička M., Čížek L. (2009): Habitat preferences of oak-feeding xylophagous beetles in a temperate woodland: implications for forest history and management. Journal of Insect Conservation 13, in press.
Vrška T., Hort L., Adam D., Odehnalová P., Král K., Horal D. (2006): Dynamika vývoje pralesovitých rezervací v ČR II – Lužní lesy (Cahnov-Soutok, Ranšpurk, Jiřina). Academia, Praha

In the Czech Republic alluvial forests can be found in the floodplains of water courses from the lowlands up to the mountains (up to 1 000 m asl). Floodplain forests in-clude various vegetation types, such as alluvial forests with majestic oaks, stream floodplain forests and alder forests in spring areas, riparian willow forests and also wetland alder forests growing along river branches and in the vicinity of ponds. The flooding regime, the underground water level and the historical management determine the variability and species composition of alluvial forests.