Vrch Děvín na Pálavě je zajímavý proto, že na malé ploše koncentruje různorodost přírody se zajímavou historií. Kontrastní geomorfologie podmiňuje širokou škálu vegetačních typů s mimořádným bohatstvím druhů flóry a fauny. Článek se zabývá především lesní vegetací a její historií od středověku do současnosti.
Bretholz B. (ed) (1930): Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Nikolsburg, Dürnholz, Lundenburg, Falkenstein, Feldsberg, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberg und Gnadendorf aus dem Jahre 1414. Reichenberg und Komotau.

Hédl R. (2005): Srovnání stavu lesních ekosystémů NPR Děvín po 50 letech přirozené sukcese. Ms., doktorská disertační práce, MZLU, Brno.

Horák J. (1967): Lesní typy Pavlovských kopců. Ms., kandidátská disertační práce, 287 pp. VŠZ, Brno.

Knollová I., Chytrý M. (2004): Oak-hornbeam forests of the Czech Republic: geographical and ecological approaches to vegetation classification. Dubohabřiny České republiky: geografický a ekologický přístup ke klasifikaci vegetace. Preslia 76: 291–311.

Konvička M., Čížek L., Beneš J. (2004): Ohrožený hmyz nížinných lesů: ochrana a management, Sagittaria, Olomouc.

Kouřil M. (1955): Rekonstrukce vývoje lesů na základě dochovaného materiálu. Ms., diplomová práce, 52 pp. + přílohy. VŠZ, Brno.

Ložek V. (2008): Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. Dokořán, Praha.

Míchal I., Petříček V. (1999): Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. AOPK ČR, Praha.

Petříček V. a kol. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, Praha.

Řezníček J. (1966): Dva mikulovské urbáře z roku 1560. Jižní Morava, 1: 7–25.

ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesa) (2008): Národní lesnický program pro období do roku 2013. ÚHÚL, Brandýs nad Labem.

Děvín hill in the Pálava region combines within its territory a relatively great natural diversity and an interesting history. Its contrasting geomorphology allows for the existence of a wide range of vegetation types characterized by the extraordinary richness of its flora and fauna. The article focuses on forest vegetation and its history from the Middle Ages up to the present.