Článek přibližuje výsledky interdisciplinárního výzkumu spontánních procesů spojených se změnou biodiverzity v průběhu osidlování toxických substrátů (rudná/strusko-popílková odkaliště) různými skupinami organismů od mikroskopických hub, přes půdní řasy, lišejníky, mechy, až po byliny a porosty dřevin a na ně vázanými bezobratlými i obratlovci, jako jsou např. roztoči, mšice, mravenci, pískomilné druhy hmyzu, někteří ptáci a savci. Na základě praktických výsledků výzkumu byly formulovány návrhy, jak s nízkými náklady obnovit vegetaci těchto antropogenně vzniklých stanovišť.

This article emphasizes the interdisciplinary study of spontaneous processes related to biodiversity changes during colonization of toxic substrates (ore/ash slag deposits) by different groups of organisms, from microscopic fungi, soil algae, lichens, and mosses to herb and woody stands with their associated invertebrates and vertebrates, such as mites, aphids, ants, psammophilous insects, some birds and mammals. The practical results of these studies include suggestions on how to restore the vegetation on these non-natural bodies at a minimum cost.