Řeka Vltava hraje významnou roli v charakteru české přírody jakožto migrační cesta, centrum biodiverzity, refugium ohrožených společenstev atd. Přestože tvář středního Povltaví silně poznamenaly výstavby přehradních nádrží, území je cennou ukázkou tzv. říčního fenoménu. Střední tok je na rozdíl od dolního Povltaví méně prozkoumanou oblastí, která přináší řadu zajímavých objevů.

The Vltava greatly influences the character of the Czech countryside, representing an important migration pathway, centre of biodiversity and a refuge for endangered communities. Although the middle part of the Vltava stream was greatly influenced by the construction of water reservoirs, this territory can serve as an example of the so-called river phenomenon. In contrast to the lower part of the Vltava stream, its middle part has been less studied and so can present interesting new discoveries.