Kvadruplexy, přesněji řečeno guaninové kvadruplexy, patří bezesporu mezi nejzajímavější molekuly DNA. I když jsou kvadruplexy známy od 60. let 20. stol., zájem o tyto molekuly vzrostl převážně v uplynulých 10 letech. Předpokládá se, že kvadruplexy by mohly hrát důležitou úlohu v klíčových biologických procesech. Tuto hypotézu podporuje i skutečnost, že se již podařilo potvrdit jejich existenci in vivo. Kvadruplexy nabízejí svůj potenciál nejen v oblasti medicíny, představují také slibný materiál v oblasti nanotechnologií.

Guanine quadruplexes are among the most interesting of DNA molecules. Although they have been known since the 1960s, they have attracted attention particularly over the last 10 years. Scientists anticipate that these molecules may play an important role in key biological processes. This hypothesis is supported by the fact that their existence in vivo has already been proved. Their potential can be used in medicine, and they also offer promising material for nanotechnology.