Louky a pastviny jsou významným zdrojem biodiverzity v krajině a formují i krajinný ráz. Na orné půdě mohou být obnoveny buď spontánní sukcesí, nebo osetím komerčními a regionálními směsmi. Druhové složení směsí by mělo odpovídat místním podmínkám. Obnova degradovaných luk, které byly v minulosti většinou intenzivně využívané, hlavně silně hnojené, nebo naopak opuštěné, je často dlouhodobým procesem. Všeobecně obnova luk hodně záleží na tom, které luční druhy rostou v okolí a jak snadno se na cílovou plochu dostávají.

Meadows and pastures are an important source of biodiversity in the landscape with their special landscape character. In arable land they can be revitalized through spontaneous succession or by sowing with a regional commercial seed mixture, whose species composition should correspond to local conditions. Revitalization of degraded meadows used in the past in an intensive manner (they were usually highly manured), or which have been abandoned, is a long-term process. In general, revitalization of meadows depends on which species are growing in the vicinity and how easily they can spread up to the locality under revitalization.