V r. 1959 zaplavila Lipenská přehrada mokřadní komplex, který zahrnoval tři rozsáhlá rašeliniště. Během zaplavování byla plocha rašelinišť podstatně zmenšena, a tím došlo k velkým ztrátám ohrožených druhů a společenstev. Na druhé straně bylo možné pozorovat, jak se ohrožené druhy rostlin přizpůsobují podmínkám nově se vyvíjející příbřežní zóny a na dřívějších těžených rašeliništích.

Horn P., Bastl M. (2008): Mire vegetation gradient established as a result of interaction with a water reservoir. Botany 86(10): 1205–1216.

Kotlaba F. (1956): Houby některých částí zátopové oblasti Lipenské přehrady. -Ochrana přírody, Praha, 7: 193-202.

Mûller, F. (1927): Paläofloristische Untersuchungen dreier Hochmoore der Bõhmerwaldes, pp.68-76. Lotos, Prague.

Povodí Vltavy 2007. Vodní dílo Lipno I. Povodí Vltavy, státní podnik. (online) Available from http://www.pvl.cz/vd-lipno-i-004095DE.html (accessed 6 January 2008).

Schreiber, H. (1924): Moore des Bohmerwaldes und des deutchen Sudbohmens. Sebastianberg.

Skalický, V. (1953):Květena horního Povltaví. Ochrana přírody, Praha, 2:32-34.

A mire complex consisting of three large peatbogs was flooded by Lipno Reservoir in 1959. Due to this flooding, the peatbog area was substantially reduced, which resulted in a great loss of endangered species and communities. On the other hand, the adaptation of endangered plant species to the newly developed shoreline zone and formerly mined peatland areas could also be observed.