Polyploidie (přítomnost více než dvou kompletních sad chromozomů) je důležitou silou (hybatelem) v evoluci krytosemenných rostlin. Současná molekulární data ukazují, že všechny krytosemenné rostliny, až na rod Amborella, prošly během své evoluce jednou nebo více duplikacemi celého genomu. Tyto děje byly rozhodující pro vznik mnoha důležitých vývojových a řídících genů, a pravděpodobně byly spouštěcím mechanismem (odrazovým můstkem) ekologické dominance krytosemenných během křídového období.

Polyploidy (the presence of more than two complete chromosome sets) is an important force in angiosperm evolution. Recent molecular data have shown that all angiosperms, with the exception of the Amborella genus, underwent one or more whole-genome duplications in their evolutionary history. These events were crucial for the creation of many important developmental and regulatory genes and perhaps also triggered a mechanism resulting in the ecological dominance of angiosperms during the Cretaceous.