Porosty dřevin stromového vzrůstu se spontánními sukcesními pochody obnoví za 40 až 80 let po opuštění pole. Navazují většinou na křovinatá stadia. Nástup dřevin na opuštěných polích, loukách a pastvinách je omezen pouze tam, kde díky úživným podmínkám brání jejich rozvoji bylinné patro. Umělé zalesňování nelesní půdy je třeba podpořit jen v silně odlesněných a nadmíru zemědělsky využívaných oblastech. Pro obnovu a zachování biodiverzity lesních porostů je podstatné ponechat významné rozlohy lesa především v národních parcích a rezervacích samovolnému vývoji. Pro zachování biodiverzity v lesích v nižších polohách je důležitá obnova tradičního lesnického managementu, např. výmladkové hospodářství.

Stands of woody tree species can revitalize through spontaneous succession after 40-80 years in abandoned fields. They usually follow the shrub stage of development. Woody species revitalization in abandoned fields, meadows or pastures is only harder in localities with a well-developed herb layer due to rich nutrition. Artificial aforestation of originally unforested land can only be supported in highly deforested and intensively used agriculture regions. It is advisable that forests in natural parks and nature reserves develop spontaneously, which contributes to the revitalization and conservation of forest stand biodiversity. At lower altitudes, use of traditional forest management, such as the coppice system, contributes to biodiversity conservation.