Badatelé dosud nevědí, jak by měl vypadat spojující článek mezi nahosemennými, obalosemennými a krytosemennými rostlinami. Za možné předky jsou považovaní někteří zástupci vymřelé skupiny kapraďosemenných (glossopteridy, korystospermidy nebo kaytonie), nebo bennettity. Nález fosilní rostliny ze spodní křídy Číny ukazuje, že na počátku svého rozvoje měly krytosemenné rostliny drobné zčásti nahé květy většinou odděleného pohlaví.Termínem ne- květ je označen přechodný stav mezi květem a květenstvím primitivních krytosemenných. Takové útvary se objevují i u dnešních leknínovitých (vodní Trithuria).

Researchers do not yet know what is the connecting link between gymnosperm and angiosperm plants. Some representatives of an already extinct fern-like group (glossopterids, korystospermids, kaytonies) or bennettits can be considered as possible predecessors. The discovery of a fossil plant of the Early Cretaceous Period in China provides proof that angiosperms had small, partly naked flowers, mostly of separated sex, at the beginning of their development. The term “no flower” determines a transitory form between a flower and an inflorescence of primitive angiosperms. Such forms can be found today in some of the representatives of the water lily family (Nymphaeaceae) (water Trithuria).