V průběhu evoluce vzniklo u různých skupin živočichů mnoho typů očí a jen těžko hledáme i v rámci jedné skupiny náznak postupného vývoje oka, přechod od jednoduché formy k složitější. Zásadní roli při studiu původu a vzniku očí sehrává molekulární biologie a genetika, cenným modelovým organismem je medúza čtyřhranka trojitá (Tripedalia cystophora). Ukazuje se, že oči bezobratlých i obratlovců nejsou výsledkem konvergentní, ale paralelní evoluce.

During evolution numerous eye types have evolved in various animal groups. Even within a particular group, an indication of the consecutive evolution of eyes, from simple to more complex forms, can only be found with difficulty. Molecular biology and genetics play a key role in examining the origin of eyes and the Box Jellyfish (Tripedalia cystophora) has been a valuable model organism. It is assumed that invertebrate and vertebrate eyes are the result of parallel, not convergent evolution.