V České republice je ekologie obnovy stále podceňována, technický přístup převažuje. Spontánní sukcese je stanovena nebo při nejmenším později uznána jako dobrý způsob obnovy pouze v 0,05 % oblastí narušených míst, jako jsou těžba nebo průmyslové a stavební aktivity a opuštěná orná pole, okolo 95 % těchto míst má potenciál obnovit se (zotavit se) spontánně. Spontánně obnovená (zotavená) místa obvykle vykazují vyšší prostorově-časovou heterogenitu a tím vyšší biodiverzitu než technicky obnovená stanoviště. Všechny projekty obnovy by měly vycházet z vědeckých poznatků a vědci a experti by měli být respektováni při managementu krajiny a aktivitách obnovy více než dosud.

In the Czech Republic, ecologically sound restoration is still underestimated and poor technical approaches prevail. Spontaneous succession is set or at least ex post recognized as an appropriate restoration method in only about 0,05 % of disturbed site areas, such as sites disturbed by mining or industrial and construction activities, and abandoned arable fields, though about 95 % of these sites have potential to recover spontaneously. Such spontaneously recovered sites usually have a higher space-temporal heterogeneity and therefore also a higher biodiversity than technically restored sites. All restoration projects should be based on scientific knowledge and scientists and experts should be respected in land management and restoration activities much more than they are nowadays.