Druhy rodu Diphasiastrum (Lycopodiaceae) představují velmi problematickou skupinu evropské flóry. Příčinou komplikované taxonomie je zejména hybridizace (včetně introgrese). Článek popisuje morfologii, biosystematické charakteristiky, ekologii, příčiny ohrožení a následnou ochranu. Sekundární stanoviště jsou často vhodná pro většinu taxonů v centrální Evropě. Proto by měly být takové biotopy středem zájmu institucí zabývajících se ochranou přírody.

Species of the genus Diphasiastrum (Lycopodiaceae) represent a very problematic group of European flora. Their taxonomy is complicated by hybridization (incl. introgression) in particular. Morphology, bio-systematic characteristics, ecology, causes of endangerment and subsequent protection are phenomena described in this article. Secondary habitats are frequently favourable for most of the taxa in Central Europe. For this reason nature conservation institutions should focus on such biotopes.