Přeslička různobarvá patří ke kriticky ohroženým druhům naší flóry a je známa pouze z několika lokalit. Jde převážně o sekundární biotopy, jako jsou různé opuštěné těžební prostory, kde osídluje stanoviště s obnaženým povrchem půdy. V létě 2008 byla v bývalém lomu na okraji Boskovic nalezena rozsáhlá populace této vzácné přesličky. Jde o novou, dnes čtrnáctou známou lokalitu přesličky různobarvé v České republice.

Equisetum variegatum is a critically endangered species of Czech flora, known only from several sites. These are mainly secondary biotopes, such as abandoned extraction locations where it occupies sites with bare soil surface. A large population of this rare species was found in an abandoned quarry near Boskovice in summer 2008. This is the fourteenth known site for E. variegatum in the Czech Republic.