Okrasné stromy katalpy trubačovité (Catalpa bignonioides) byly sledovány v centru. Byly zaznamenány dvě houbové choroby, verticiliové vadnutí (Verticillium albo-atrum) a padlí (Erysiphe communis), a škůdci mšice bavlníková (Aphis gossypii) a štítenka (Pseudaulacaspis pentagona). Obě houbová onemocnění a mšice bavlníková jsou na u nás vysazovaných katalpách běžně rozšířené, štítenka je nový invazní škůdce poprvé zaznamenaný v České republice v r. 2005.

Seznam citované literatury
Blackman R.L., Eastop V.F. (2000): Aphids on the World´s Crops, John Wiley & Sons, 466 p. 
Březíková M. (2005): Štítenka Pseudaulacaspis pentagona v České republice. Rostlinolékař, 05: 15.
Davidson J.A., Miller D.R. (1990): Ornamental plants. In: D. Rosen (ed.), Armoured scale insects, their biology, natural enemies and control. Vol. 4B. Elsevier, Amsterdam, the Netherlands, 603–632.
Emden H.F., Harrington R. (2007): Aphids as Crop Pest, CABI International, 717 p., ISBN-13: 978 085199 819 0.
Mańka M. (2008): Wpływ zmian klimatu na zdrowotność roślin (6-8 p.), Ochrana Roślin 9-10, Kraków, 41 p. 
Mareček F. (1994): Zahradnický slovník naučný 1 A-C, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 440 s.
Mertelík J., Kloudová K. (2007): Průzkum výskytu nové štítenky Pseudaulacaspis pentagona na Catalpa sp. v České republice. Acta Pruhoniciana 86:11-13.
Phillips D.H., Burdekin D.A. (1982): Diseases of Forest and Ornamental Trees, MACMILLAN PRESS, London, 581 p. 
Robak J., Wiech K. (1998): Choroby i szkodniki warzyw, Plantpress, Kraków, 352 p. 
Smith I.M., Dunez J., Phillips D.H., Lelliot R.A., Archer S.A. (1988): European Handbook of Plant Diseases. Blackwell Scientific Publications, Great Britain, 583 p.

The article presents the results of a year–long observation of diseases and pests in the ornamental tree Catalpa bignonioides in Opava town. Two fungal diseases – Verticillium albo-atrum and Erysiphe communis and two pests – the cotton aphid (Aphis gossypii) and the white peach scale (Pseudaulacaspis pentagona) were detected. Both fungi and the aphid are common harmful organisms widespread in C. bignonioides plantations in the Czech Republic. But the white peach scale is a new invasive pest which was detected for the first time in the Czech Republic in 2005.