Rychlost fotosyntézy není přímé ani jediné kritérium pro cílené změny výnosu u rostlin. Ukazuje se, že větší výnos mají rostliny s větší otevřeností a vyšší hustotou průduchů, což vyžaduje zvýšený přísun vody. Vyšší produkce dosáhneme pravděpodobně zvýšením fotosyntetické fixace CO2 tak, že zvýšíme poměr CO2/O2. Cestu nám ukazují C4 rostliny svými CO2 koncentračními pumpami a C4 fotosyntézou.

Changes Photosynthesis and How Photosynthesis Can Change Man II.
The rate of photosynthesis is neither the immediate nor the only criterion of targeted changes in plant yield. It has emerged that a higher yield can be obtained in plants with more open and dense stomata, which requires a higher supply of water. Higher production can be obtained through a higher photosynthetic fixation of CO2, which can be achieved through enhancement of the CO2/O2 ratio. This strategy has evolved in C4 plants through their CO2 concentration pumps and C4 photosynthesis machinery.