Rozpoznávání mikroorganismů živočišnými buňkami je realizováno pomocí molekulárních interakcí. Molekulární vzory mikroorganismů rozpoznává skupina senzorů/receptorů zakotvených v membránách buněk nebo jejich endozomech a/nebo v cytoplazmě. Signály o rozpoznání jsou předány kaskádou molekul do jádra, kde se spustí produkce cytokinů, které regulují odpověď přirozené imunity. TLR, NLR a RLR jsou rodiny evolučně starobylých receptorů představující klíčové prostředníky při odhalení mikrobů.

Animal cells are able to recognize microorganisms due to molecular interactions. Molecular patterns of microbes are distinguished by receptors anchored in cell membranes or in cytoplasm. Recognition signals are transmitted by a cascade of molecules into the cell nucleus where production of cytokines regulating the natural immune response is triggered. TLR, NLR and RLR families of evolutionary ancient receptors are the key mediators of microbe recognition.