Vřetenovka opavská (Cochlodina cerata opaviensis) je jedním z mála našich endemitů mezi měkkýši. Izolovaná populace na Moravě, v povodí řeky Moravice a okolí, pochází z období klimatického optima holocénu. Nynější průzkumy ukázaly na silný ústup z jejího moravského areálu, z 18 historických lokalit byla nalezena pouze na čtyřech. Hlavním důvodem jejího úbytku je bezesporu ničení jejích přirozených stanovišť – suťových lesů. Otázkou však zůstává mizení také z některých málo dotčených lokalit, kde byla ještě v 60. letech minulého století hojná.

Cochlodina cerata opaviensis is one of the few endemics among Czech molluscs. An isolated population in Moravia, in the catchments of the Moravice River and surroundings, was established during the Holocene climatic optimum. Recent research has shown a rapid decline in most sites; its occurrence was confirmed in only four out of 18 historical sites. Human-made degradations of talus forests are certainly the main threat of the species. The question is why the species also disappeared from several almost untouched sites.