Zánět je komplexní hierarchizovaný proces, který je vyvolán rozpoznáním molekulárních struktur poškození. Tento princip byl předvídán „hypotézou nebezpečí“. Buňky rozpoznávají motivy nebezpečí, které se vyskytnou v jejich cytoplasmě pomocí důmyslného proteinového komplexu inflamazomu. Indukované inflamazomy aktivují enzym kaspázu-1, která vyvolá produkci zánětových cytokinů. Cytokiny jsou nástrojem buněčné komunikace a regulují spuštění přirozené imunitní odpovědi. Tato odpověď vede buď k odstranění noxy a regeneraci, nebo k chronickému zánětu s vážnými následky pro zdraví.

Inflammation is a complex and hierarchized defensive process which is triggered by the recognition of damage molecular patterns. The principle was anticipated by „danger hypothesis“ of immunity. Cells recognize danger motifs occuring in their cytoplasm by sophisticated protein complex – the inflammasome. Induced inflammasomes activate the enzyme caspase-1 which causes production of inflammatory cytokines. Cytokines are a tool of cell communication and regulate the start of the innate immune response, which leads either to elimination of noxious agent and regeneration or to chronic inflammation with serious consequences to health.