Ve třetím díle seriálu se představují středoevropské suchomilné (xerotermní) trávy stepí, skal a písčin, pocházející zejména z obtížných rodů kostřava (Festuca) a kavyl (Stipa). V protikladu k velké druhové diverzitě trav na těchto stanovištích stojí trávy z druhé strany vlhkostního spektra – vodní a bažinné: těch není mnoho, tvoří ale kompaktní porosty a často jsou rozšířeny po celém světě či alespoň v rámci jednoho světadílu.

Central-European grasses of steppes, rocks and sands are presented, especially those belonging to more complicated genera, such as Festuca and Stipa. In contrast to this group of grasses rich in species diversity, we can find grasses from the other side of the moist spectrum – species of waters and marshes. Those are not too numerous, but they form compact vegetation cover and they are usually spread over the whole world or at least throughout one continent.