Článek se zaměřuje na ekologii obnovy území hlušinového odvalu, který vznikl jako důsledek těžby černého uhlí v krajině Plzeňska. Na předmětné lokalitě bude v dohledné době realizován koncept rekultivace, což pravděpodobně nebude mít příznivý vliv na místní ochranářsky hodnotnou vegetaci.

This article deals with the ecology of the regeneration of a mine dump which is a product of black coal mining in the Plzeň countryside. In the near future recultivation is planned for this locality, which will probably not have a very positive effect on present vegetation that is of value from the nature conservation standpoint.