Se synantropními, člověka doprovázejícími, trávami se setkáváme prakticky na každém kroku. Protože však většina z nich k nám přišla jako trávy provázející člověka-zemědělce, pocházejí z Blízkého východu a mnohé z nich najdeme pouze v teplejších krajích. Protikladem jsou vzácné a ohrožené druhy. Mezi nimi můžeme rozlišovat druhy ohrožené nebo ustupující z hlediska střední Evropy, s velkými areály a těžištěm hojnějšího výskytu mimo Českou republiku, např. trávy stepí ebo extrémních horských poloh. Významné jsou stenoendemity – druhy vyskytující se jen na velmi malém areálu.

Synantropic grasses can be seen practically everywhere. However, as the majority of them came to our territory alongside agriculture, they mostly grow in warmer regions. On the other hand, rare and endangered species can also be found among grasses. Some of them are endangered or disappearing from Central Europe, others have a large distribution area with high abundance outside the Czech Republic (steppe grasses), and others grow in extreme mountain conditions. Steno-endemic species growing in only a small area are an important group.