Ptačí ekologie se dramaticky liší mezi severním mírným a tropickým pásmem, přičemž ptáci jižního mírného pásu se svou ekologií podobají těm tropickým. Vysazené populace evropských ptáků na Novém Zélandu poskytují výjimečnou příležitost testovat příčiny globálních rozdílů v hnízdní biologii, morfologii a chování ptáků. V naší práci jsme zjistili, že hnízdní parametry kosa černého (Turdus merula) a drozda zpěvného (T. philomenos) se v introdukovaných novozélandských populacích odlišují v predikovaném směru od těch evropských (menší investice do hnízdního pokusu na jižní polokouli) a obranné mechanismy proti hnízdnímu parazitismu (odmítání cizích vajec) se zachovaly i po cca 140 generacích v izolaci od kukačky obecné (Cuculus canorus).

European birds introduced to New Zealand provide an excellent opportunity to test determinants of global variation in avian breeding biology, morphology and behaviour. We found that breeding parameters of the Blackbird and Song Thrush differ between European and New Zealand populations in the predicted direction (lower investment into one breeding attempt in the Southern He­mi­sphere), and that defence mechanisms against ­avian brood parasites (rejection of alien eggs) have been retained even after 140 genera­tions in isolation from the European Cuckoo.