Vedle zelených dominant se v přírodě vyskytují i rostliny nezelené, které díky absenci chlorofylu nemohou fotosyntetizovat, přesto však k životu potřebují zdroj organického uhlíku. Tento pak čerpají různými způsoby, vždy se však jedná o nějakou formu parazitismu na fotosyntetizujících rostlinách, popř. houbách. Existují ale i zelené rostliny, které si s vlastní fotosyntézou nevystačí, a ty pak k získávání organického uhlíku využívají podobné mechanismy. Článek se blíže zabývá epiparazitismem mykoheterotrofních a mixotrofních rostlin na okolních fotosyntetizujících rostlinách prostřednictvím mycelia mykorhizních hub.

Non-green plants lack chlorophyl and are therefore unable to perform photosynthesis, yet they need a source of organic carbon. They use various means to obtain carbohydrates, all involving different forms of parasitism on green plants or fungi. The article focuses on the epiparasitism of mycoheterotrophic and mixotrophic plants on surrounding green plants by cheating common my­corrhizal networks.