Subkontinentální doubravy jsou společenstva světlých dubových lesů s druhově bohatým podrostem, ve kterém se vyskytuje řada druhů s kontinentálním rozšířením. Studium tohoto společenstva v posledních dvou desetiletích přineslo zajímavé poznatky o tom, jak velký vliv na současnou podobu středoevropských nížinných lesů mohl mít člověk nebo jaké druhy se mohly vyskytovat ve světlých lesích starého holocénu.

Subcontinental oak forests are open-canopy forest communities with species-rich understoreys that include many species with continental distribution ranges. Recent studies of these communities have brought interesting evidence of how the recent structure of Central European lowland forests might have been influenced by past human impact and which species could have occurred in the open-canopy forests of the Early Holocene.