V zimě 2008/2009 zasáhla Českou republiku, podobně jako jiné středoevropské státy, silná invaze brkoslava severního (Bombycilla garrulus). S využitím dat zhruba 240 pozorovatelů se podařilo nashromáždit 1 791 pozorování 117 408 brkoslavů z území celé České republiky. Přes veškerou početnost materiálu v práci přetrvávají základní metodické nedostatky podobných prací: rozdílné počty zpravodajů a jejich aktivita v jednotlivých oblastech, jejich náhodná zjištění výskytu ptáků v terénu a neznámý poměr počtu pozitivních a negativních zjištění. První brkoslavové se objevili v průběhu října 2008, ale k vlastní invazi došlo až od poloviny listopadu. Počty pozorovaných brkoslavů se pozvolna zvyšovaly a vlastní invaze začala počátkem ledna 2009. Poté nastal prudký pokles, následovaný druhým vzestupem a menším maximem koncem února. Pak následoval pozvolný pravidelný pokles pozorovaných ptáků. Brkoslavi byli zjištěni v 337 kvadrátech, tj. 53,7 % všech kvadrátů ČR. Byly vyhodnoceny i údaje o velikosti pozorovaných hejn. Většina záznamů (91,8 %) se týkala hejn 6–500 jedinců, z nichž nejčastější byla o velikosti 16–30 ptáků. 520 zpráv o potravě téměř 50 000 brkoslavů se týkalo minimálně 24 druhů rostlin, dále jsou zprávy o přijímání plodů neurčených „okrasných“ keřů a také o chytání hmyzu. Nejčastěji přijímanou potravou byla jablka, dále pak jmelí, jeřabiny, šípky a ochmet. Příjem jednotlivých složek potravy se v průběhu zimy měnil.

In winter 2008/2009, there was a mass invasion of the Bohemian Waxwing (Bombycilla garrulus) in the Czech Republic. 1,791 records on 117,408 specimens were made by approx. 240 birdwatchers in 53.7% of the map grids in the Czech Republic. The first waxwings appeared in October 2008 and the invasion peaked in January 2009. Most often flocks of 16 to 30 birds were recorded. 520 records on 50 000 waxwings show that the birds feed on at least 24 plant species as well as on insects. The preferred food was apples, followed by mistletoes, rowanberries, wild rose hip berries and loranthus berries.