Série příspěvků v tomto ročníku Živy se bude zabývat krajinou, jejím vývojem a využíváním. Je zřejmé, že v různých evropských jazykových skupinách vznikl pojem "krajina" z různých zdrojů, v různých dobách a za jiných okolností, i s původně rozdílným významem. V každém historickém období využíval člověk krajinu jiným způsobem – od plné závislosti na ní v předhistorických dobách až po manipulaci krajiny v novověku. Vliv člověka na krajinu byl studován velmi podrobně; zpětná vazba – vliv krajiny na kulturní vývoj lidské společnosti je evidentní, jeho studiu ale nebyla dosud věnována dostatečná pozornost.

A series of contributions will deal with landscape and various aspects of its development, use and management. It seems that within various European language groups the term "landscape" came through from different sources, in different times and under different circumstances, originally giving different meanings. In each historical period man used landscape in a different way – from full dependence on it in the prehistorical period to full manipulation in modern times. The impact of man on the landscape has been studied extensively; the feedback – the impact of landscape on the cultural development of human society is evident but has not been studied at an appropriate level until now.