Motivy dravých ptáků a divokých šelem byly od starověku symbolem vládců a panovníků. Jejich vyobrazení zdobila původně perské korouhve a odtud se tyto motivy rozšířily do přilehlých oblastí Středního východu a v době křižáckých tažení se dostaly do Evropy, kde je převzala rodová šlechta. Zatímco v českých zemích od 13. stol. páni a rytíři běžně užívali znaky a praporce, městské praporce se objevily až ve století šestnáctém. Nejčastější obecnou figurou na městských praporcích, ovšem kromě hradebních zdí, byli orlice a lvi. Objevovala se také jiná zvířata jako medvěd, vlk, býk, kozel a další. Jejich znázorňování však podléhalo určitým závazným zásadám a pravidlům, která stanovují pomocné vědy historické – heraldika a vexilologie. Po staletí používala znaky a prapory v Českém království jen města. Od r. 1991 na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích dostaly toto právo všechny obce, městyse a městské části. Do r. 2010 předseda Sněmovny udělil v České republice více než 3500 znaků a vlajek nejrůznějším lokalitám. Od počátku 90. let jejich návrhy posuzuje a doporučuje sněmovní podvýbor pro heraldiku a vexilologii. Právě těmto komunálním vlajkám, vzniklým v posledních 20 letech a jejich zajímavostem souvisejícím s přírodními motivy, se budeme v následujících pokračováních podrobněji věnovat.

Použitá a doporučená literatura:
Česká kronika tak řečeného Dalimila, XLII. 60. Praha 1920, s.83
Mucha L., Vlajky a prapory československých měst. In: Vexilologie 1979, č.32-33, s.543
Neubecker O., Wappenkunde, München 1991, S.110
Palacký F., Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, I., Praha 1939, s.189, srv. Fiala Z., Přemyslovské Čechy. Praha 1975, s.148
Petráň J., Český znak, Praha 1970, s.12
Schwarzenberg K., Heraldika čili přehled její teorie... , Praha 1941, s.17
Schwarzenberg K., České praporové obyčeje. In:Heraldický časopis, I., červen 1948, č.2, s.8

Themes of predatory birds and wild beasts from ancient times have been an emblem of rulers and kings. They were originally on Persian adorned banners and pennants, and then these symbolic elements spread throughout the Middle East and during the Crusades campaigns they spread to Europe, where their symbolism was adopted by our ancestral nobility. Whereas during the 13th century, lords and knights in the Czech lands commonly used shields and banners, urban banners appear in the 16th century. The most common figure for the general municipal flags and coats of arms, apart of course from castle walls, were the eagle and lion. But there were also other animals such as the bear, wolf, bull, goat, etc., as well as trees, flowers and plants. Their representation, however, is subject to certain mandatory guidelines, provided by auxiliary historical sciences – Heraldry and Vexillology. In the Czech Republic, more than 3500 coats of arms and flags have been granted to cities and villages since 2010. It is these municipal flags created over the last twenty years and their points of interest involving to themes from nature that we will detail in the next continuation of this series.