Květena páramos Střední a Jižní Ameriky je nejbohatší tropickou alpínskou flórou světa. Výsledky molekulárních fylogenetických studií potvrzují, že se tato květena vytvořila ze dvou hlavních zdrojů: i) (neo)tropických rostlin osídlujících především horský mlžný les, které se postupně adaptovaly na vysokohorské prostředí, a ii) temperátních rostlin, které osídlily rovníkové Andy migrací z vyšších zeměpisných šířek obou polokoulí. Obě skupiny, tj. tropické a temperátní rody se podílely přibližně stejnou měrou na vzniku současné druhové diverzity. Mezi temperátními skupinami však pochází výrazně větší počet páramových druhů z rodů původem ze severní polokoule než z polokoule jižní.

Páramo flora of South and Central America is the richest tropical alpine flora in the world. Molecular phylogenies confirm that it evolved from two major sources: i) (neo)tropical elements of mostly montane forests by gradual adaptation of plants to a high-altitude environment and ii) temperate elements that immigrated to the equatorial Andes from higher latitudes of both hemispheres. Tropical and temperate genera contributed to a similar extent to the modern species richness of the páramo flora. Among the temperate genera, however, the northern hemisphere immigrants gave rise to more páramo species than did genera from the southern hemisphere.