Živorodost je evolučně nejdokonalejší formou rozmnožování, protože představuje optimální poměr energetické náročnosti a úspěšnosti. U paprskoploutvých ryb se živorodost objevuje již před 250 miliony let. Ovoviviparii, která je tématem prvního ze série článků, je možno rozdělit na několik formálních skupin, např. superfetaci, rozložený porod, odložený porod, ukládání spermií, či ukládání embryí. To všechno jsou obdivuhodné adaptace na přežití druhu.

Viviparity is evolutionarily the most perfect form of reproduction, because it represents the optimum ratio of energy intensity and success. For ray-finned fish viviparity occurs 250 million years ago. Ovoviviparity, the subject of the first in a series of articles, can be divided into several formal groups, such as superfetation, distributed delivery, delayed delivery and storage of sperm or embryos. These all are admirable adaptations for species survival.