Nakládání s lesy se v minulosti řídilo skoro výhradně ekonomickými a sociálními potřebami a poměry. Ty se často dosti měnily jak v průběhu času, tak regionálně. Leccos však fungovalo shodně napříč Evropou. Ve střední Evropě, která zahrnuje prostor od Rýna po východní Karpaty a kontinent severně od Alp, byly způsoby využívání lesa v zásadě všude shodné. Tento článek si klade za cíl stručně přiblížit základní tradiční formy lesního hospodaření ve středoevropském regionu. Představíme důsledky tohoto hospodaření pro les jako ekosystém a prostředí pro život organismů.

In Central Europe, forests were managed using traditional methods until the arrival of modern forestry and later near-natural forestry. Detailed information on forest management is available from the Middle Ages onwards. The two main types of traditional forestry management were coppicing and wood-pasture. They were well-established systems with constant yields of wood and other uses.