Příspěvek pojednává o bionomii velikých evropských cikád, které v střední Evropě dosahují severní hranici svého rozšíření. Podrobněji se uvádí biologie druhu Lyristes plebejus, který patří v přímořských oblastech Chorvatska k běžným druhům.

This contribution deals with the bionomics of great European cicadas which in Central Europe reach the northern limit of their distribution. The biology of the Grey Cicada (Lyristes plebejus) which is a common species in the seaside areas of Croatia is de­scribed in more detail.