Tradiční formy lesního hospodaření měly jiný ekologický dopad než současné metody. Nížinné lesy byly celkově světlejší a živinami chudší, odlišné bylo rozložení světelných fází a hlavních živin v půdě. Původ světlých středoevropských lesů zůstává zatím nedořešenou otázkou, existují aspoň čtyři možná vysvětlení. O to zřetelněji se však jeví potřeba obnovy tradičních forem managementu kvůli ochraně biodiverzity.

Traditional forms of forest management had different ecological impacts than current methods. Lowland woodlands were generally lighter and nutrient poorer, the distribution of light phases and the allocation of major soil nutrients were different. The origins of open forests in Central Eu­rope remain an open question as to which of the at least four explanations apply. The need for the restoration of traditional ma­nagement forms to conserve biodiversity is all the more evident these days.