Zahájení činnosti České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v květnu 1891 znamenalo pro tehdejší českou společnost symbolické dovršení procesu formování moderního národa. Češi po zhruba století budování vlastní literatury, divadla, historiografie atd. dosáhli v následujícím krátkém sledu nejen založení univerzity s češtinou jako vyučovacím jazykem (1882), nýbrž zřízením akademie položili též základy pro rozvoj moderní neuniverzitní vědy. Rozhodující zásluhu si v tomto směru zjednal podnikatel a mecenáš Josef Hlávka.

The 120th Anniversary of the Establishment of the Emperor Franz Joseph’s Czech Academy of Sciences, Letters and Arts
The establishment of the Emperor Franz Joseph’s Czech Academy of Sciences, Letters and Arts in May 1891 symbolically crowned the process whereby the modern Czech nation was formed (the Czechs had been developing their literature, theatre, historiography, etc.). The establishment of the Academy laid the foundations for the development of modern Czech science outside universities. Josef Hlávka, the Czech entrepreneur, philanthropist and patron of sciences, sometimes called the Czech Alfred Nobel, most substantially contributed to these efforts.