V r. 1837 J. E. Purkyně jako první popsal hlavní struktury mozečku. Od té doby výzkum mozečku odhalil velké množství nových jak strukturálních, tak funkčních nálezů. Článek podává informace nejen o tradiční roli mozečku v nervových funkcích, ale přináší též přehled posledních objevů spojených s novou koncepcí cerebela, včetně současných metod používaných v tomto výzkumu a interpretace získaných výsledků.

In 1837 J. E. Purkyně described the main cerebellar structures for the first time. Since then research into the cerebellum discovered a huge number of new structural and functional findings. The article not only provides information on the traditional role of the cerebellum in neural functions, but it also brings a survey of recent discoveries connected with a new conception of the cerebellum, including the contemporary me­thod used in the research and interpreta­tion of the results obtained.