Stať akcentuje stálou životní orientaci J. E. Purkyně na přijímání a zpracování podnětů tehdejší romantické naturfilosofie, což ovlivnilo, byť v menší míře, i formulování výsledků jeho výzkumu. Zvlášť je připomínána souvislost Purkyňovy „heauotognosie“, tj. přesného registrování subjektivních zrakových vjemů s goethovskou přírodovědou, jak se projevilo již v pražské disertaci z r. 1819. Je zde prezentováno přesvědčení, že souvislost jednotlivých článků Purkyňovy vědecké činnosti lze nejlépe pochopit ve světle jeho klíčového naturfilosofického díla Papierstreifen aus dem Portefeuille eines verstorbenen Naturforschers (1850), které ukazuje vývoj duše i ducha Země /Erdgeist/ prostřednictvím duchovního vzestupu lidstva směrem k Všeduchu /Allgeist/.

This article highlights the consistent approach by Jan E. Purkyně towards accepting and elaborating romantic Naturphilosophie. The re­lationship between Purkyně’s „heautognosis“, i. e. strict registration of visual perceptions, and Goethe’s natural history is mentioned in particular. His key natural philosophy publication Papierstreifen aus dem Porte­feuille eines verstorbenen Naturforschers (1850) shows the development of the Earth Spirit (Erdgeist) through the spiritual ascent of humankind towards the Universal Spirit (Allgeist).